Stanovy Místní společnosti Koruny České

Místní společnost Koruny České v Libereckém kraji

Místní společnost byla založena 17.12.2021 v Okrouhlé okr. Česká Lípa. Místní společnost se plně řídí stanovy Koruny České, hlavou IV.

Hlava IV. – Orgány strany

Čl. 11 Místní společnost (dále jen MS) je základní organizační jednotkou Strany;

11.1 vzniká vyhlášením MS minimálně třemi členy a jejím schválením v předsednictvu;

11.2 rozvíjí činnost a politicky působí ve stanovených územních obvodech;

11.3 zaniká rozhodnutím předsednictva:
– na základě přijatého usnesení MS o ukončení činnosti;
– v případě porušení zásad monarchismu, dobrého jména, programu nebo stanov KČ;
– poklesne-li počet členů MS po dobu šesti měsíců pod 3.

11.4 Schůze MS je nejvyšší orgán MS, který:
– je svoláván předsednictvem MS podle potřeby, minimálně však 1 x za rok;
– volí předsedu, místopředsedu, sekretáře, případně další členy předsednictva MS nebo svého zástupce v Předsednictvu RS na dané období;
– může jmenovat svého zástupce v Předsednictvu RS.

11.5 Předsednictvo MS:
– řídí činnost MS ve svém územním obvodu;
– připravuje podklady pro schůze MS;
– zasílá zápis z každé schůze MS předsednictvu Strany;
– je tvořeno předsedou, místopředsedou a sekretářem MS;
– může být i vícečlenné, rozhodne-li o tom schůze MS;
– svolá schůzi MS, požádá-li o to aspoň jedna třetina členů MS.

11.6 Předseda MS:
– je zodpovědný za rozvoj činnosti MS;
– jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné MS;
– řídí schůze MS;
– v případě rovnosti hlasů při hlasování na schůzi MS má rozhodovací pravomoc;
– může pověřit některého člena MS, aby jej jednorázově nebo trvale zastupoval na jednání předsednictva RS, pokud si schůze MS nevyhradí působnost zvolit svého zástupce v předsednictvu RS.

11.7 Místopředseda MS zastupuje předsedu MS v dohodnutém, v případě nutnosti i v celém rozsahu jeho kompetencí;

11.8 Sekretář MS:
– udržuje kontakty s ostatními MS, příslušným zemským hejtmanem a Generálním sekretářem;
– vede evidenci členů MS;