Výroční zpráva společnosti za rok 2022

V letošním roce se naše místní společnost snažila přiblížit veřejnosti historické události, které byly spojené s naším posledním vladařem, králem a císařem Karlem I. Habsbursko-Lotrinským. Proč jsme si v letošním roce vybrali právě našeho posledního panovníka? Bylo tomu letos přesně 100 let, kdy náš český král ve vyhnanství na ostrově Madeira zemřel.

Naše společnost se rozhodla v letošním roce uspořádat několik kulturních akcí, abychom si jeho památku mohli připomenout. První významnou událostí byla mše svatá za bl. Karla, která se uskutečnila v Zákupském kostele. Samotnou mši celebroval generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Následně po ukončení mše jsme se přesunuli do zámecké kaple, kde byl navíc vysvěcen obraz bl. Karla I.

Díky velkému zájmu veřejnosti jsme se rozhodli pokračovat v našich aktivitách, a proto jsme v létě  uspořádali první královské oslavy na zámku v Zákupech s laskavým svolením Národního památkového ústavu. Oslavy byly velkolepě pojaté. Nechyběl varhanní koncert v kostele v Zákupech, kde nám na varhany hrál pan Mgr. Radek Rejšek, varhaník litoměřické diecéze a také nám vystoupily děti ze Základní umělecké školy z Doks se svými nástroji a potěšily nás nejen příjemnou hudbou, ale i zpěvem. Kvarteto hrající barokní hudbu pod vedením Michaely Mühlhansové nešlo rovněž přehlédnout. Nesmím zapomenout také na vystoupení zpěváka Nathaniela anebo hudební skupinu Banworks.

Při této příležitosti jsme, jako další bod programu, otevřeli výstavu zasvěcenou JCKV Karlu I. Velké dvojjazyčné plakáty s výtahem životopisu bl. Karla I. zaujaly nejednoho návštěvníka zámku. Poslední akcí královských oslav byla připravená zábava pro ty nejmenší v zámeckém parku. Pan kastelán dostával ještě několik dní po ukončení oslav pozitivně laděné zprávy od spokojených maminek.

Na podzim jsme na zámku v Zákupech uspořádali historickou besedu o vývoji Horní a Dolní Lužice, kterou přednášel pan doktor Petr Nohel. Pan doktor je významným heraldikem a genealogem u nás. Přednáší mimo jiné na Karlově univerzitě v Praze.

Poslední významnou a historickou událostí se stala mše svatá pořádaná v zámecké kapli v Zákupech k připomenutí a uctění památky JCKV bl. Karla I. Nejen, že to byla, dle vyjádření pana kastelána Vladimíra Tregla, první pořádaná mše po 100 letech, ale byla to také mše celebrovaná samotným biskupem litoměřické diecéze Mons. Janem Baxantem.

Naše společnost se v letošním roce zaměřila na připomenutí významných historických a kulturních událostí, které jsou spojené s posledním královským rodem a mají vazbu na místní regiony. Pořádání kulturních a duchovních událostí, dále organizace výstav, historických nebo kulturně-politických besed včetně plánovaných dalších královských oslav nás čeká i v příštím roce. Naší snahou je osvěta monarchie a rehabilitace a podpora šlechtických rodů, které se významně podílely na tvorbě dějin nejen Českého království. Podporujeme také všechny obecní spolky, nezávislá sdružení nebo organizace, které pečují o kulturní a duchovní dědictví naší společnosti a usilují o jeho zachování a předání našim potomkům. Naše duchovní a kulturní vlastnictví národa bylo utvářeno v průběhu předchozích staletí. Bohužel po první světové válce bylo mnohé z toho zmařeno, zničeno, ukradeno nebo dehonestováno. Chceme veřejnosti připomenout, že naše společná historie je nedílná a nelze na ni hledět pouze z jednotvárného pohledu prvorepublikové filosofie.

Závěrem mi zbývá již jen poděkovat všem, kdo se podíleli na našich akcích, pomáhali, připravovali nebo organizovali. Dále chci poděkovat všem aktivním členům naší společnosti za podporu a obětavost, kterou v letošním roce projevili. Jsem velmi rád, že jsem byl součástí všech těchto událostí.

Dne 16.12.2022

Jan Konrád