Komunální volby v obci Okrouhlá u Nového Boru

Dne 13.9.2022

Jan Konrád, předseda MS KČ pro Liberecký kraj

Rozhodl jsem se opět podpořit v letošních komunálních volbách naše místní obecní sdružení “Okrouhláci”. Bude to již podruhé co kandiduji do obecního zastupitelstva, ale poprvé za naší Korunu Českou. Obec Okrouhlá leží kousek od Nového Boru a má 583 obyvatel. V obci jsme se ženou postavili dům a žijeme v něm již 14 let. V průběhu těch zmíněných let přibyli i dvě děti.

V obecním zastupitelstvu působím od roku 2021. Osobně se zasazuji o vyrovnaný obecní rozpočet a efektivní vynaložení veřejných prostředků. Nejsem přítelem bezohledného plýtvání penězi a zneužívání dotovaných projektů ať už financovaných vládou anebo EU.

Volební program OKROUHLÁCI pro Volby 2022

VIZE

Obec má být společenstvím občanů, které každému jednotlivci pomáhá prožít svůj život svobodně a naplno. Chceme, aby správu obce zajišťoval úřad otevřený, moderní, zodpovědný a vstřícný. Úřad schopný zajistit občanům kvalitní služby, pomoc v těžkých situacích i příležitosti ke sportu, kulturním zážitkům a vzdělání.

OTEVŘEME A ZPŘEHLEDNÍME ČINNOST ZASTUPITELSTVA A ÚŘADU

Činnost zastupitelstva naší obce je dlouhodobě málo transparentní. Zápisy ze zasedání zastupitelstva nejsou zveřejňovány, je minimum informací o veřejných zakázkách malého rozsahu a není ani zveřejňována většina smluv uzavřených obcí.

Obecní web.

Změníme vzhled webové prezentace obce a její funkci na plnohodnotný web, který bude obsahovat kompletní informace o činnosti obecního zastupitelstva (podklady k připravovaným jednáním, zápisy z jednaní, smlouvy uzavřené jménem obce, průběžné a přehledné informace o plnění rozpočtu a další důležité skutečnosti, které se týkají naší obce).

K informovanosti občanů zprovozníme sms rozhlas.

Transparentní účet obce.

Občané budou moci okamžitě a bez omezení kontrolovat, za co konkrétně se utrácí i jejich peníze (finanční prostředky obce). Tím snížíme riziko zneužití veřejných peněz.

Zavedeme participativní rozpočtovou položku.

Vyčleníme z rozpočtu obce určitou finanční částku (na záležitosti kultury, sportu, na podporu spolků, péči o vzhled obce a jiné veřejně prospěšné výdaje). O rozdělení této částky budou rozhodovat občané v anketě.

Zveřejníme podklady k jednání zastupitelstva.

Každý občan předem uvidí podrobnější informace o každém projednávaném bodu na plánovaném jednání zastupitelstva obce.

Nabídneme občanům prostor k vyjádření názorů.

Na zasedáních zastupitelstva mají občané právo se vyjadřovat nejen ve volné diskusi, ale i k hlavním bodům programu jednání.

Bezpečnost na silnicích.

Některé části obce mají nevyhovující komunikace vzhledem k bezpečnosti pěších i řidičů. Otevřeme otázku zklidnění dopravy v některých částech obce vytyčením Obytných zón, kde mají přednost chodci před vozidly.

Chceme vybudovat vyhýbací místa pro vozidla v místech, kde se obtížně projíždí.

Obec potřebuje kvalitní pěší cestu přes les od tenisových kurtů kolem „bobovací“ stráně, kde půjde projít suchou nohou i s kočárkem.

Je také nutné vyřešit dopravní obslužnost v nově vznikající obytné zóně na bývalých polích okolo prasečáku včetně možného zjednosměrnění.

Obecní úřad.

Úřad bude otevřený občanům s jasnými otevíracími hodinami a nekuřácký. Je nutné snížit výdaje obce při neomezení jeho služeb. Omezíme počet placených úředníků, prověříme smlouvy na služby pro obec a případně zajistíme služby vlastními pracovníky. Upravíme počet zastupitelů tak, aby byla opět zajištěna demokratičnost procesu voleb, tak jak

je tomu ve většině obcí.

Rozvoj obce.

Čeká nás revitalizace vodní nádrže. Lehké úpravy a požadavky by měly být vyslyšeny. Pozvolný vstup do nádrže je často uklouzaný a lépe by sloužil vstup přes brouzdaliště.

Po mnoha letech by Okrouhlá konečně mohla mít i dětské hřiště, otázkou ale zůstává, jesti dělat jedno, nebo raději rozdělit na více částí obci.

Turistika.

Chtěli bychom pěší cestou spojit Okrouhlou a Skalici, tak jako tomu v minulosti bývalo. Pokud dojde ke stavbě Přeložky silnice I/9, tak by ŘSD mělo vybudovat lávku přes přeložku v místě původně končící aleje směrem k domu č.p. 127.

Pokud celý projekt přeložky padne, pak bychom o přemostění chtěli usilovat sami.

Také bychom chtěli zvýraznit pěší spojení na Prácheň.

Komunitní bydlení.

Na mnoha místech naší země vznikají komunitní bydlení pro seniory. Jde o jakýsi více vchodový domek, kde může mít každý svůj vchod, a třeba jednu společnou setkávací místnost. Někteří starší spoluobčané dnes žijí v domě sami, nemají síly na opravy a údržbu domů. V komunitním bydlení by si mohli vzájemně pomoci a důstojně by mohli žít nadále mezi svými přáteli a nemuseli opustit obec do domů s pečovatelskou službou, které jsou navíc situovány v jiných obcích a městech.

Podpora podnikání.

V Okrouhlé žijí i podnikatelé a živnostníci. Obec by měla mít o těchto lidech přehled a pomoci jim svou propagací v jejich činnosti podnikání. Často ani obyvatelé nevědí, že zde někdo šikovný je a shánějí řemeslníky všude možně. Chceme přidat odkazy o podnikatelích na nový web.

Přeložka silnice I/9.

Většinově se stavíme proti přeložce silnice I/9 vedené v navrhované trase. Naší obci to přinese jen zvýšenou prašnost, hlučnost, a proto tento zastaralý projekt nepodporujeme.

Odpadové hospodářství.

Již začátkem tohoto roku jsme výraznou měrou napomohli k zapojení naší obce do společnosti EKO-KOM a.s. Již se nám díky vykazovanému tříděnému odpadu začali vracet peníze do obce. Docílili jsme tím navýšení počtu nádob na tříděný odpad a jeho častější vývoz. Plánujeme i nadále pokračovat v našem úsilí. Chceme se například zaměřit na svoz zeleného odpadu, který je v současnosti dotovaný vysokou částkou z rozpočtu obce. Svoz komunálního odpadu bude stále dražší. Existuje však několik způsobů jak zmírnit nárůst cen svozu odpadů, např. evidence svozu „na hlavu“.

Kultura a sport. Nejen obec se stará o kulturní záležitosti, jsou zde i divadelní, myslivecké a sportovně kulturní spolky, které doplňují činnost obce. Určitě by taková aktivita měla být nadále podporována a dále rozšířena. V Okrouhlé se dříve konalo daleko větší množství zábav a koncertů.

Areál TJ Orel Okrouhlá má také ještě větší potenciál nabídnout něco dalšího. Stoly na stolní tenis, namalovat čáry na floorbal, malý dětský koutek, kde se sportující rodiče nebudou obávat o své děti.

Kaplička je jedno z nejzajímavějších míst v Okrouhlé. Určitě bychom měli zapracovat na jejím vzhledu. Vnitřní mříž by pomohla s větráním, a zároveň by turistům i nám dala možnost nakouknout dovnitř. Zvon by potřeboval také svou údržbu, aby nejen při posledním rozloučení se zemřelým byl důstojným doprovodem cestou na onen svět. Schodiště vedoucí ke kapličce jí ovšem na honosnosti také nepřidává.

„Není možná diskuse s tím, kdo se snaží nikoli pravdu hledat, ale dokázat, že už ji našel.“ – Romain Rolland francouzský autor 1866 – 1944